International Year of Languages 2008

it’s amazing how some people could dedicate so much to a cause. one of the most amazing advocates of capampangan culture and heritage is jason laxamana who i’ve previously met and talked about. and he does it once again, with a translation of UNESCO’s director general koichiro matsuura’s message. mahirap na mag-translate from english to tagalog which are two languages often used even in schools. mabuti pa ang foreign languages, may kurso sa kolehiyo. that’s why i’m really proud whenever i read an article in kapampangan. it also forces me to find out these vocabulary words that i should know since i’m kapampangan but don’t.

fitting nga na magkaroon ng kapampangan translation ang message na to…

Tegurian ne ning United Nations General Assembly bilang Pang-Meto Yatung Banua Da Ring Amanu ing banuang 2008. Masigasig neng pánigobran ning UNESCO ing gampa na bilang mámuntukan a aptas a mirian tokang samasan la ring aktibidadis para king banua. Tune nang balu ning Aptas ing ulaga da ring amanu pelalu na patye pákikorkula no ring dakal a tinggasing malyaring arapan ning meto ketawan karing paratang a dekada.

Tutu lang kailangan ding amanu king identidad da ring balen ampong tau at bang kumabiye lang abe-abe masalese. Maragul la ambag king panyulung pataglus king kasaplalan at pamiyugne da ring bagebageng pang-meto yatu at pambalen.

Palak lang maulaga king pamanabut karing anam a tagimpan ning education for all (EFA) at ding Millennium Development Goals (MDGs) a píkasundu da ring king United Nations inyang 2000. Bilang mákáyambag king pamiyabeyabe da ring memalen, dakal la asasaup ding amanu king pamagwaksi king kakaluluan at karanupan (MDG 1); bilang suporta karing tenakan king pamamásâ, pamanyulat, pamanigaral, at kabiyayan, maulaga la ring amanu king kaganapan ning universal primary education (MDG 2); dápat ing laban king HIV/AIDS, malaria, at aliwa pang salun (MDG 6) masiwala ya king amanu da ring memalen nung ila ring pilit pákiabutan; at ing pamanyiguradu king kaligtasan ning tibuan a kabiasnan at tenakan, kambe ning kaburian da ring taung masalese ya bili ing karelang kapaligiran (MDG 7), atin ya mu namang ugne karing amanung sisuan.

Ing makuleng pamiyayaliwa da ring kultura makayugne ya mu naman king makuleng pamiyayaliwa da ring amanu, ngara pin ketang UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity at king binalak nang pangimut (2001), itang Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005).

Ita mu pin, mánganib lang mabura ring mayigit kapitna karing pitung libung amanung magagamit keti yatu kilub ning mapilan a henerasyun. Manga sikapat mu karing salitang deta ring magagamit king iskuela at king Internet, at keraklan magagamit la mu pamisanmisan. Bista man masalese do pang agagamit ding memalen karing karelang pibalebale, libulibu lang amanu ring e mákátuklu karing iskuela, karing media, karing libru, magasin, at dyaryu, at karing sular a pampubliku.

Maulaga ing kímut ta’nang tambing. Makananu? King kapamilatan ning pamangawang batas pang-amanung mamiye upaya karing balang komunidad a gamitan ing karelang amanung sisuan angga’t malyari king nanu mang sular ning sosyedad, pati na ring iskuela, kabang pákiabutan ing kagalasgasan king metung a amanung pambansa o panlalawigan at king metung a banyagang amanu. King kapamilatan na mu rin ning pamanusig karing gagamit amanung makasiduan a magpakabiasa la pa karing aliwang pambansa o panlalawigan a salita at metung o adua pang banyagang amanu. Akit da ring keganaganang amanu ing lugal da king kekatamung yatu nung matanggap ya mung ganap ing multilingualismu.

Inya naman ágkatan no ning UNESCO ring kapanibalan, ding aptas a makapalalam king United Nations, ding lualung aptas karing balen, ding iskuela, ding aptas da ring propesyunal, at ding aliwa pang makarame, na magpasimula lang sarili rang aktibidadis a maglayung itanam karing pusu da ring sabla ing respetu, pakamal, at pamaglualu karing keganaganang salita, pelalu na retang bagya-bagya nang mamamate.

Agyang pang kapamilatan de ring miyayaliwang dapát king labuad ning pamanigaral, ning Internet, o ring matenakan; kapamilatan de man ding proyektung mánagimpang protektan ding mamamatdang amanu, proyektung mágnasang ipabalu karing memalen ing kagiwan da ring amanu king pamagpasibul pamisasanmetung karing memalen; o proyektung máglayung ipakit karing tau ing kaugnayan ning amanu at ekonomya, ning amanu at katutubung kabiasnan, o ning amanu at kalalangan—ing importanti malansangan ya king balang suluk ning yatu ing kasebian a “maulaga la ring amanu!”

Maging yang makabaldugan ing aldong ka-21 ning Pebreru 2008, ing aldo ning kasiam a Pang-Meto Yatung Aldo Da Ring Amanung Sisuan. Aparti pa kanita, iya pin ing mamiye bageng tauling aldo para king pamagpakilala karing proyektung mágnasang magpalaganap karing amanu.

Ing para tamung págnasan iya pin ing siguraduang mapansin ya king pambansa, panlalawigan, at pang-sumangid laut a balitang ing kaulagan ning pamakiatin dakal a amanu at multilingualismu karing iskuela, kapanibalan, sistemang ligal, karing pangkulturang pamamasyag at media, king Internet at king pamangalakal.

Magdaun yang bukud a oportunidad ing Pang-Meto Yatung Banua Da Ring Amanu 2008 king pamanabut tamu karing mesambitlang kapagnasan.
Koïchiro Matsuura

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.